City Stats (Turkey)

2021-06-01 ~ 2021-06-14
City Total
Adiyaman 7 (41.18%)
Ankara 4 (23.53%)
Istanbul 3 (17.65%)
Antalya 1 (5.88%)
Bodrum 1 (5.88%)
Konya 1 (5.88%)