City Stats (Saudi Arabia)

2023-06-01 ~ 2023-06-07
City Total
Riyadh 3 (60.00%)
Jeddah 2 (40.00%)