City Stats (Saudi Arabia)

2021-06-01 ~ 2021-06-14
City Total
Jeddah 1 (50.00%)
Riyadh 1 (50.00%)