City Stats (Japan)

2024-04-01 ~ 2024-04-20
City Total
(not set) 17 (23.94%)
Taito City 6 (8.45%)
Osaka 5 (7.04%)
Shinjuku City 4 (5.63%)
Shibuya City 3 (4.23%)
Fujimino 2 (2.82%)
Hakodate 2 (2.82%)
Saitama 2 (2.82%)
Sayama 2 (2.82%)
Adachi City 1 (1.41%)
Aomori 1 (1.41%)
Chofu 1 (1.41%)
Esashi 1 (1.41%)
Hamamatsu 1 (1.41%)
Hanyu 1 (1.41%)
Hitachi 1 (1.41%)
Iruma 1 (1.41%)
Itabashi City 1 (1.41%)
Kakegawa 1 (1.41%)
Kita City 1 (1.41%)
Matsue 1 (1.41%)
Minato City 1 (1.41%)
Mito 1 (1.41%)
Murakami 1 (1.41%)
Niihama 1 (1.41%)
Sakai 1 (1.41%)
Sapporo 1 (1.41%)
Setagaya City 1 (1.41%)
Shinagawa City 1 (1.41%)
Suita 1 (1.41%)
Tama 1 (1.41%)
Toba 1 (1.41%)
Toshima City 1 (1.41%)
Toyonaka 1 (1.41%)
Uji 1 (1.41%)
Yamagata 1 (1.41%)
Yokkaichi 1 (1.41%)