City Stats (Japan)

2023-03-01 ~ 2023-03-28
City Total
(not set) 67 (27.13%)
Shinjuku City 34 (13.77%)
Chiyoda City 14 (5.67%)
Shibuya City 11 (4.45%)
Fukuoka 8 (3.24%)
Saitama 8 (3.24%)
Osaka 7 (2.83%)
Sapporo 7 (2.83%)
Kawaguchi 6 (2.43%)
Kitakyushu 5 (2.02%)
Oyama 5 (2.02%)
Setagaya City 5 (2.02%)
Hiroshima 4 (1.62%)
Minato City 4 (1.62%)
Ota City 4 (1.62%)
Yamagata 4 (1.62%)
Yokohama 4 (1.62%)
Koto City 3 (1.21%)
Niihama 3 (1.21%)
Sendai 3 (1.21%)
Ageo 2 (0.81%)
Iwaizumi 2 (0.81%)
Kakegawa 2 (0.81%)
Kashiwa 2 (0.81%)
Kyoto 2 (0.81%)
Miyazu 2 (0.81%)
Nagoya 2 (0.81%)
Osaki 2 (0.81%)
Suginami City 2 (0.81%)
Taito City 2 (0.81%)
Takayama 2 (0.81%)
Utsunomiya 2 (0.81%)
Gifu 1 (0.40%)
Hachioji 1 (0.40%)
Hamamatsu 1 (0.40%)
Hitachi 1 (0.40%)
Katsushika City 1 (0.40%)
Kawasaki 1 (0.40%)
Matsue 1 (0.40%)
Mito 1 (0.40%)
Muroran 1 (0.40%)
Naha 1 (0.40%)
Nakano City 1 (0.40%)
Shinagawa City 1 (0.40%)
Shiso 1 (0.40%)
Takamatsu 1 (0.40%)
Tsuyama 1 (0.40%)
Uji 1 (0.40%)
Yokkaichi 1 (0.40%)